Дейност

В процеса на работата ни сме създали трайни отношения със значителен брой лица и търговци при участието им в търговския оборот, при сделки с държавата или общини, като сме били ангажирани за процесуални представители в множество съдебни дела от или срещу нашите клиенти. Законът за адвокатурата, както и изискванията за конфиденциалност не позволяват извършването на реклама и огласяването имената на клиентите ни, но сред тях има банки, производители и търговци от всички сфери на икономиката, общини, както и български и чуждестранни граждани и юридически лица.

Съществена част от дейността ни е свързана със съдебно събиране на вземания към наши клиенти и със съдебна защита срещу принудително събиране на вземания от клиенти.

Дружеството работи с широк кръг нотариуси и Частни съдебни изпълнители и се ползва с предимство при подготовката и запазването на удобни за клиентите дни и часове за сделки, както и с привилегировано отношение при работата с определени частни съдебни изпълнители.

Можем да бъдем полезни в следните по-общи области на правото: 

ТЪРГОВСКО, ФИРМЕНО И КОНКУРЕНТНО ПРАВО:

 1. Регистрация на дружества, клонове, търговски представителства, промени в регистрацията, защита на членство. Преобразуване на търговски дружества, ликвидация; несъстоятелност
  • Регистрация на ООД, ЕООД, АД, Събирателно дружество, Командитно дружество, Едноличен търговец. Включва подготовка на всички необходими документи за регистрация на дружеството в търговския регистър-учредителен протокол, дружествен договор /устав/, образец от подпис, договор за управление, декларации, запазване на фирма. При дадено пълномощие за представителство пред Търговския регистър, се извършва представяне на документите и получаване на Удостоверение на регистрация.    
  • Промяна на фирма, седалище, адрес на управление, предмет на дейност, капитал, съдружници, управители. Включва подготовка на всички необходими документи-протоколи, промени в дружествен договор, декларации. При дадено пълномощие за представителство пред Търговския регистър, се извършва представяне на документите и получаване на Удостоверение на регистрация.    
  • Регистрация на клонове. Включва изготвяне на решение, спесимен на управителя, договор за управление, декларации, фирма на клон. При дадено пълномощие за представителство пред Търговския регистър, се извършва представяне на документите и получаване на Удостоверение на регистрация.    
  • Регистрация на търговски представителства. Включва регистрация на търговското представителство пред БТПП и  изготвяне на необходимите решения, договори с представителя и др.
  • Договори за придобиване, прехвърляне, залог на дялове или акции от дружества. Включва изготвяне на договори за сделки с дялове или акции, които не се търгуват на регулиран пазар /фондова борса/. В зависимост от уговорката договорът може да бъде за продажба, замяна, дарение, залог, включително особен залог.
  • смяна на управители, контрольори , членове на съвет на директорите,  на управителни и надзорни съвети. Включва изготвяне на съответните решения за промяна, за избор на нови управители, контрольори и членове на съвети на директори, управителни и надзорни съвети, подготовка на спесимени и договори за управление или контрол, декларации. При дадено пълномощие за представителство пред Търговския регистър, се извършва представяне на документите и получаване на Удостоверение на регистрация.    
  •  избор и вписване на прокурист. Включва изготвяне на решение, договор, пълномощно, декларации. При дадено пълномощие за представителство пред Търговския регистър, се извършва представяне на документите и получаване на Удостоверение на регистрация.    
  • Защита срещу решения на общото събрание за изключване, допълнителни парични вноски, изменение на дружествения договор, приемане на нови съдружници. Подготовка на искове пред съответния окръжен съд за отмяна на решения на Общо събрание.
  • Ликвидация, избора на ликвидатор,  претенции и искове на кредитори, продажба на имущество, разпределение на имущество между съдружниците, заличаване от търговския регистър. Консултации по несъстоятелност.
 2. Регистрация на юридически лица с нестопанска цел
  • Регистрация на сдружения в частна или в обществена полза. Изработване на учредителни протоколи, устави, договори с управляващите, заявление пред съда, запазване на фирма, изпълнение на указания по регистрацията, дадени от съда.   
  • Регистрация на фондации. Изработване на учредителни протоколи, устави, договори с управляващите, заявление пред съда, запазване на фирма, изпълнение на указания по регистрацията, дадени от съда.   
  • Изменение на устави на сдружения и документи на фондации. Изготвяне на покана за свикване на Общо събрание, протокол, промяна в съответния документ, заявление за вписване на промяната. 
  • Преобразуване на юридически лица с нестопанска цел. Изготвяне на покана за свикване на Общо събрание, протокол, документи за преобразуване на един вид юридическо лице в друг.
  • Ликвидация и заличаване на сдружения и фондации. Изготвяне на покана за свикване на Общо събрание, избор на ликвидатор, документи по възлагане на ликвидацията, заявление за вписване на ликвидацията пред съда
 3. Консултации във връзка с упражняване на търговската дейност
  • Избор на форми за упражняване на търговска дейност. Консултиране за избора на най-подходящо дружество за извършване на конкретен вид търговска дейност  
  • изготвяне, преглед, консултации по сключване на договори и търговски сделки,
  • изготвяне на договори за консорциум и регистрация на консорциум в регистър Булстат
  • консултации при изпълнение, прекратяване и разваляне на договори
  • консултации при изработване на общи условия  
 4. Консултации по обезпечаване на вземания по търговски сделки
  • консултации по обезпечения на сделки-залог, ипотека, поръчителство, встъпване в дълг
  • изготвяне на записи на заповед и менителници
  • консултации по договори за заем или кредит
 5. Представителството пред съд
 6. Консултации по въпроси, свързани с нелоялна конкуренция, злоупотреба с монополно или господстващо положение на пазара, недобросъвестни търговски практики, съобразно практиката на Комисия за защита на конкуренцията. Правни становища по въпроси, свързани с прилагане или тълкуване на  Закона за защита на конкуренцията и антимонополно законодателство
 7. Консултации по  въпроси, свързани с правата на потребителите, вкл. при жалби и актове за Комисията за защита на потребителите

 


ВЕЩНО ПРАВО:

 1. Консултации по въпроси, свързани с недвижими имоти
  • преглед на документи, изследване на собственост, подготовка на договори за покупко-продажба, замяна, дарение, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане; ползване, право на строеж, надстрояване или пристрояване и др.
  • проверка на нотариални актове и други документи за собственост
  • проверка на имот за тежести
  • проверка на продавач за задължения
  • консултации по  сделки за придобиване на имоти от държавата или община
  • консултации за придобиване на имоти по давност
  • консултации по въпроси за учредяване и заличаване на ипотеки. Преглед на нотариални актове за ипотеки
 2. Консултации при проблеми, свързани с прилагане или изменение на регулации или  граници на недвижими имоти
  • Консултации по действащи регулационни планове
  • Консултации по прилагане на регулация
  • Консултации по изменение на имотни граници с различни планове
  • Консултации за защита срещу решения за изменение на действащи планове
 3. Консултации при покупка на вещи, включително автомобили
 4. консултации по въпроси, свързани с ползване на вещи /срокове, права и задължения, данъци и др./
 5. осигуряване на адвокат при преговори с банки или др. институции, финансиращи сделки с недвижими имоти
 1. осигуряване на адвокат по дела за собственост, делба на недвижими имоти, нарушено владение и др.

 


ДОГОВОРНО ПРАВО:

 1. Изготвяне на различни видове договори
  • Договор за продажба /на недвижими имоти, вещи, автомобили/,
  • Договор за замяна на вещи и/или права
  • Договор за изработка /договор за извършване на определена работа или услуга/,
  • Договор за поръчка /договор за сключване на сделка от свое име за чужда сметка/,
  • Договор за наем,
  • Договор за заем,
  • Договор за заем за послужване
  • Договор за влог
  • Договор за залог
  • Договор за поръчителство
  • Договор за доброволна делба
  • Спогодба
  • Договор за гражданско дружество
  • Комисионен договор
  • Спедиционен договор
  • Договор за превоз
  • Договор за текуща сметка
 2. Консултации при сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на договори, по въпроси за давност
 3. Изготвяне на споразумения, анекси, спогодби и други по действащи договори

 


ТРУДОВО ПРАВО:

 1. Подготовка на трудови договори, споразумения към трудови договори,  правилници за вътрешния трудов ред, изменение и прекратяване на трудови договори
 2. консултации по въпроси свързани с длъжностни характеристики
 3. Консултации по въпроси, свързани с изменение на трудовото отношение-промяна на месторабота, длъжност, изисквания, щатно разписание и  др.
 4. Консултации и осигуряване на представителство по трудови спорове, вкл. при съкращения, уволнение, възстановяване на работа, изплащане на обезщетения;
 5. Консултации по защита срещу дисциплинарни наказания /забележка, предупреждение за уволнение, уволнение/
 6. Консултации по защита пред органи по спазването на трудовото законодателство /Инспекция по труда, НОИ/

 


СЕМЕЙНИ И НАСЛЕДСТВЕНИ ВЪПРОСИ:

 1. Консултации по сключване и прекратяване на брак, разводи, родителски права, издръжка, осиновяване, оспорване на произход
 2. Подготовка на брачни договори
 3. Консултации по искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
 4. Консултации по наследствени въпроси-наследяване, завещания, делба на наследство

 


ТЪРГОВСКИ МАРКИ:

 1. Консултации по проучване, регистрация, защита на търговски марки, подновяване на регистрации на марки
 2. Осигуряване на представител по индустриална собственост
 3. Защита при нарушения на права върху марка
 4. Сделки с търговски марки
 5. Защита срещу претенции за нарушени търговски марки  

 


АДМИНИСТРАТИВНО И ДАНЪЧНО ПРАВО

 1. Консултации по въпроси, свързани с издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги
  • Заповеди, решения, удостоверения, скици,
 2. Подготовка на заявления и участие в производство по издаване на административни актове
 3. Консултации по данъчни въпроси, обжалване на данъчни актове
 4. Осигуряване на адвокат за представителство пред данъчните и съдебните органи във връзка с обжалване на административни и данъчни ревизионни актове
 5. Обжалване на административни и ревизионни актове по административен и съдебен ред

 


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 1. Проучване на документации, даване на становища и подготовка на документи за участие в обществени поръчки по различните процедури
 2. Обосноваване на ценови и технически предложения при участие в обществени поръчки
 3. Представителство в производства по обжалване на актове на възложители на обществени поръчки
 4. Представителство пред съда

 


ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

 1. Консултации по сключване на застрахователни договор и при настъпване на застрахователни събития /кражби, пожари, наводнения, аварии/
 2. Консултации по подаване на жалби пред Комисията по финансов надзор при откази за изплащане на обезщетения
 3. Защита по дела срещу или от застрахователни компании.

 


ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 1. Проучване на документи за участие в приватизационни процедури, становища по процедури за придобиване на дялове, акции, обособени части
 2. Участие в приватизационни процедури, подготовка на документи за участие
 3. Консултиране при сключване на приватизационни договори
 4. Представителство в следприватизацонния контрол
 5. Защита срещу претенции, свързани с неизпълнение на задължения по приватизационни  договори