Сфери на дейност 

Облигационно право

Вещно право

Търговско право

Право на интелектуална собственост

Процесуално представителство по граждански, търговски, административни, данъчни дела

Административно и административно-наказателно право

Трудово и осигурително право

Семейно и наследствено право

Данъчно право

Обществени поръчки

ЗА НАС

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  „ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ“ Е РЕГИСТРИРАНО КАТО  ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД И Е ВПИСАНО В РЕГИСТЪРА НА АДВОКАТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.


АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ" пое изцяло адвокатската практика на Георги Хорозов, практикуващ от  1997 г. в областта на гражданското, търговското, данъчното, административното право, приватизацията, обществените поръчки, процесуалното представителство и юридическото консултиране.
Освен богат  практически опит, адв. Георги Хорозов е автор (съавтор) на няколко книги: „Правен режим на приватизацията в България, С. 1996 г., изд. Сиби, „Производство по несъстоятелност и работническо-мениджърска приватизация (в съавторство), С. 1997 г. ”Фридрих Еберт”, КНСБ, ИК “Труд и право”, „Практически правни проблеми на приватизацията, С. 1998 г., изд. Сиби; „Приватизационният договор", С. 2000 г., изд. Сиби; „Следприватизационният контрол, С 2002 г., изд. Сиби; "Граждански процесуален кодекс-приложен коментар", С. 2012, ИК "Труд и право" (в съавторство); "Неизпълнение на договора" (в съовтарство) С. 2015 г., ИК "Труд и право"  и на над 150 публикации в специализирани издания като списанията "Съвременно право", "Пазар и право", "Собственост и право", "Търговско и конкурентно право", "Търговско право", "Български законник" и др., както и да участва в дискусии и инициативи при изготвяне на законопроекти. Многократно е бил лектор в семинари и лекционни курсове , организирани от Национален консултантски център "Решение", НАПИМС и Нов български университет.